? امان از مظلومیتت امان! - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
شنبه 7 دی‌ماه سال 1392

امان از مظلومیتت امان!

امان از مظلومیتت امان!

اشتراک و ارسال مطلب به :