? کو یاری تا به دیارم برساند - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
یکشنبه 6 بهمن‌ماه سال 1392

کو یاری تا به دیارم برساند

 کو یاری تا به دیارم برساند پیغامم را به نگارم برساند


کو غمخواری به کنارم بنشیند دلدارم را به کنارم برساند


من هم جدا شدم ز آشیانه من هم دلم شکسته ای زمانه


من هم به ناله ها عاشقانه در زمانه گشته ام فسانه
.
.
.

 


بی خبرم ز جای بی نشان تو بر لب من رسیده جان به جان تو 


هجر تو شد نصیب من در این میانه، نصیب من در این میانه


چه شود که از گل زرد بشکسته دلی خبری


چه شود بر رخ من ز کرم فکنی نظری


چو نسیم سحر ز برم بگذر 


بگذر که مگر گلی از گِل من به دمت چو روم ز نظر

اشتراک و ارسال مطلب به :