? سر اومد زمستون - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1392

سر اومد زمستون


 سر اومد زمستون شکفته بهارون


گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون


کوهها لاله زارن لاله ها بیدارن
.
.
.

  سر اومد زمستون شکفته بهارون


گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون


کوهها لاله زارن لاله ها بیدارن


تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو می کارن


توی کوهستون دلش بیداره


تفنگ و گل و گندم داره میاره


توی سینه اش جان جان جان


یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره داره


سر اومد زمستون شکفته بهارون


گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون


لبش خنده نور دلش شعله شور


صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور


توی کوهستون دلش بیداره


تفنگ و گل و گندم داره میاره


توی سینه اش جان جان جان


یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره داره

اشتراک و ارسال مطلب به :