? از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1392

از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار


 

از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار

هر طرف چون لاله صد خونین جگر دارد بهار

از قماش پیرهن، غافل ز یوسف گشته اند

.

.

.

 

 

از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار

هر طرف چون لاله صد خونین جگر دارد بهار

از قماش پیرهن، غافل ز یوسف گشته اند

شکوه ها از مردم کوته نظر دارد بهار

خواب آسایش کجا آید به چشم سیمتن

همچو بوی گل، عزیزی در سفر دارد بهار

از برای موشگافان در رگ هر سنبلی

معنی پیچیده چون موی کمر دارد بهار

هر زبان سبزه او ترجمان دیگری است

از خمیر خاکیان، یکسر خبر دارد بهار

ناله بلبل کجا از خواب بیدارش کند

بالش نرمی که از گل، زیر سر دارد بهار

بسکه می نالد ز شوق عالم بالا به خود

خاک را نزدیک شد از جای بر دارد بهار

 

صائب تبریزی

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به :