? در فتنه ی رستاخیز - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
یکشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1393

در فتنه ی رستاخیز

کنار امن کجا ، کشتی شکسته کجا 
 کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا 

 ز بام و در همه جا سنگ فتنه می بارد 

.

.

.

 

 


کنار امن کجا ، کشتی شکسته کجا 
 کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا 
 ز بام و در همه جا سنگ فتنه می بارد 
 کجا به در برمت ای دل شکسته کجا 
 فرو گذاشت دل آن بادبان که می افراشت 
 خیال بحر کجا این به گل نشسته کجا 
چنین که هر قدمی همرهی فروافتاد 
 به منزلی رسد این کاروان خسته کجا 
 دلا حکایت خکستر و شراره مپرس
 به بادرفته کجا و چو برق جسته کجا 
 خوش آن زمان که سرم در پناه بال تو بود 
 کجا بجویمت ای طایر خجسته کجا 
چه عیش خوش ز دل پاره پاره می طلبی 
نشاط نغمه کجا چنگ زه گسسته کجا 
 بپرس سایه ز مرغان آشیان بر باد 
 که می روند ازین باغ دسته دسته کجا

 کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا 
 ز بام و در همه جا سنگ فتنه می بارد 
 کجا به در برمت ای دل شکسته کجا 
 فرو گذاشت دل آن بادبان که می افراشت 
 خیال بحر کجا این به گل نشسته کجا 
چنین که هر قدمی همرهی فروافتاد 
 به منزلی رسد این کاروان خسته کجا 
 دلا حکایت خکستر و شراره مپرس
 به بادرفته کجا و چو برق جسته کجا 
 خوش آن زمان که سرم در پناه بال تو بود 
 کجا بجویمت ای طایر خجسته کجا 
چه عیش خوش ز دل پاره پاره می طلبی 
نشاط نغمه کجا چنگ زه گسسته کجا 
 بپرس سایه ز مرغان آشیان بر باد 
 که می روند ازین باغ دسته دسته کجا

 

اشتراک و ارسال مطلب به :