? عهد بشکسته ام! - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
جمعه 24 مرداد‌ماه سال 1393

عهد بشکسته ام!


ز یاری، یاری، ای یار خسته ام!

بسی عمر سفته و به زانو نشسته ام!

خود شناختمی و قرار داده و عهد!

.

.

.

  ز یاری، یاری، ای یار خسته ام!

بسی عمر سفته و به زانو نشسته ام!

خود شناختمی و قرار داده و عهد!

به نسیان آمدم و ناخودآگاه بشکسته ام!

چنان سوز هجر تو بر دل گران آمدست!

گویی همه عمر بار جهان به پشت بسته ام!

یار من چه خوش خلق و عزیز آید همی!

آن دم کاو را ذکر گویان پیوسته ام!

خجلت از رویش برایم مرهم است!

مرهم درد دلم از دست و دل بگسسته ام!

چه خوش باشد که من عهدی نبندم!

تا نگویم با عهد او از جان و دل وارسته ام!

معشوق من بخشد مرا دانم همی جان و دل است!

عاشق عشقش شدم،همواره در پیش رخش دست بسته ام!

 

یار بی یار

 

اشتراک و ارسال مطلب به :