? موطن بی دلی - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
چهارشنبه 21 آبان‌ماه سال 1393

موطن بی دلی

 

 کلبه ای خواهم باشد کاهگلی

کلبه ای کو شود موطن بی دلی

هیچ سقفی نخواهم جز آبی آسمان

.

.

.

  کلبه ای خواهم باشد کاهگلی

کلبه ای کو شود موطن بی دلی

هیچ سقفی نخواهم جز آبی آسمان

آبی تر از این نباشم به عاقلی

عقلم راهبر و دلم کشور است

در این پهنه ی آبی نمی پرّد هیچ بلبلی

بلبلان بر آتش پرّ قناری کباب کردیم

غافل زینکه هیچ نباشد بر این شاملی

جانان بر راه،ره پویید،زنهار زنهار

در این راه به پس نشکنید هیچ پلی

آنچنان داغ این سوز گداخته ام گویی

نه می ناب ،که مستم نتواند هیچ ملی

 یار بی یار

اشتراک و ارسال مطلب به :