? روحت شاد! - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
شنبه 29 آذر‌ماه سال 1393

روحت شاد!

دلتنگ لهجه ی شیرینت!


دلتنگ لحن صادقانه ات!


دلتنگ صفای باطنت!


                                                 گشته ام!...


روحت شاد!

اشتراک و ارسال مطلب به :