? آیین دوست یابی - یار بی یار سبز

یار بی یار سبز

مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
پنج‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1394

آیین دوست یابی
نام کتاب : آیین دوست یابی

نویسنده : دیل کارنگی

موضوع : چگونگی سلوک و نفوذ در دیگران

لینک دانلود :
http://www.toproman.ir/1393/08/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/ 

اشتراک و ارسال مطلب به :